หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา

ระเบียบ/ข้อบังคับ

  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลด »
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ดาวน์โหลด »