หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา

รายงานทางการเงิน

 • ระบบบัญชี GFMIS
  ผู้รับผิดชอบ : นางสมนึก ทิศหล้า และนายพรเทพ มรรควิบูลย์ชัย
  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 มีนโยบายปรับเปลี่ยนการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) โดยกำหนดให้นำระบบเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุน (Back office) ของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ซึ่งงานสนับสนุนดังกล่าว เป็นงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านงบประมาณ การพัสดุ การเงินและบัญชี ทั้งนี้เพื่อให้มีการบริหารจัดการงานสนับสนุนแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบครบวงจร พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้แต่ละหน่วยงานเริ่มใช้ระบบตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะต้องนำข้อมูลรายละเอียดจากเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาบันทึกในแบบเอกสาร (Excel Form) สำหรับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีลักษณะเป็นองค์การมหาชน หน่วยงานอิสระ แนวการปฏิบัติงานทางการบันทึกบัญชีจะต่างจากหน่วยงานราชการ โดยให้ทำเพียงงบทดลองแล้วหาผลต่างบันทึกในแบบฟอร์ม บช.05 นำข้อมูลที่บันทึกในแบบเอกสารผ่าน Excel Loader ซึ่งต้องมีการส่งรายงานให้กรมบัญชีกลางทุกเดือน และสิ้นปีงบประมาณจะต้องจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 • ระบบ PFMS ไทยเข้มแข็ง
  ผู้รับผิดชอบ : นายพรเทพ มรรควิบูลย์ชัย
  ระบบการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (PFMS-SP2) โดยให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลแผนการดำเนินโครงการตามงวดงานที่สำคัญ (Work Achievement Milestones) และแผนการเบิกจ่ายเงินตามงวดเงิน (Disbursement Milestones) ทำสอดคล้องกับความสำเร็จของงานตามงวดงานที่กำหนด อันทำให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สามารถวางแผนการกู้เงินและแผนการโอนเงินเข้าสู่บัญชีเงินคงคลังที่ 1 ได้ใกล้เคียงเวลากับงวดการเบิกจ่ายเงินจริง ทำให้ลดภาระดอกเบี้ยของการกู้ยืมเงินของรัฐได้ และเพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดทำรายงานทั้งด้านปฏิบัติการ การวิเคราะห์และการบริหารให้แก่กระทรวงการคลัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะรัฐมนตรี ตามมิติ (Dimension) ของข้อมูลที่สำคัญ โดยมีการบันทึกผ่านหน้าจอ WEB FORM ของระบบงาน PFMS-SP2
  รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 • รายงานงบการเงิน
  ผู้รับผิดชอบ : น.ส.โสภา วงศ์สิโรจน์กุล นางสมนึก ทิศหล้า และนางสรัญรส คงแก้ว
  1. รายงานงบการเงินประจำเดือน / ไตรมาส
  2. รายงานงบการเงินประจำปี
  3. รายงานงบการเงินประจำปี และรายละเอียดประกอบงบการเงินส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  4. รายงานงบการเงินประจำปี ส่งสำนักบัญชีประชาชาติ
  5. รายงานงบการเงินประจำปี ส่งสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  6. จัดทำรายการวิเคราะห์งบการเงินเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบผลการดำเนินงานและเสนอคณะกรรมการ สสวท. เป็นรายไตรมาส
  รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 • รายงานส่งมอบทรัพย์สิน
  ผู้รับผิดชอบ : นางสมนึก ทิศหล้า และนางสรัญรส คงแก้ว
  การจัดทำรายงานส่งมอบทรัพย์สินราชการ สสวท.จะมีการจัดทำรายงานนี้เมื่อมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการที่ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา สสวท. ส่วนบัญชีจึงจัดทำรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.3/ว.47 ลว. 17 มิถุนายน 2546 เรื่อง แบบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ
 • รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายการคลัง
  ผู้รับผิดชอบ : นางสรัญรส คงแก้ว
  รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายการคลังเป็นรายงานแสดงการใช้จ่ายเงินของฝ่ายการคลัง โดยแสดงตามแผนงานและแผนเงินที่ได้รับการจัดสรร
  รายละเอียดเพิ่มเติม >>