หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา

งานเอกสาร

 • รายงานการประชุม
  ผู้รับผิดชอบ : นางสรัญรส คงแก้ว
  การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองงานด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์
  - จัดทำร่างวาระการประชุม
  - รวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง
  - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - เบิก-จ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรองในการประชุม
  - บันทึกรายงานการประชุม
  - สรุปมติสำคัญในการประชุม
  - จัดทำรายงานการประชุม

  การจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและกำกับดูแลงานด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์


  Go top