หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา

งานเอกสาร

 • การจัดเก็บเอกสาร
  ผู้รับผิดชอบ : น.ส.โสภา วงศ์สิโรจน์กุล นางสมนึก ทิศหล้า นางสรัญรส คงแก้ว และนายพรเทพ มรรควิบูลย์ชัย
  เป็นเอกสารทางการเงินที่จะต้องมีการจัดเก็บอย่างน้อย 5 ปี ซึ่งประกอบด้วย
  1. ใบเบิกเงินงบประมาณ/นอกงบประมาณ/กองทุนส่งเสริม/กองทุนสงเคราะห์
  2. ใบนำส่งเงินงบประมาณ/นอกงบประมาณ/กองทุนส่งเสริม/กองทุนสงเคราะห์
  3. ใบโอนงบประมาณ/นอกงบประมาณ/กองทุนส่งเสริม/กองทุนสงเคราะห์
 • รายงานการประชุม
  ผู้รับผิดชอบ : นางสรัญรส คงแก้ว
  การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองงานด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์
  - จัดทำร่างวาระการประชุม
  - รวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง
  - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - เบิก-จ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรองในการประชุม
  - บันทึกรายงานการประชุม
  - สรุปมติสำคัญในการประชุม
  - จัดทำรายงานการประชุม
  รายละเอียดเพิ่มเติม >>