หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา

ค้นหา :   จาก 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
FN101 ขอแจ้งชื่อพนักงานผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา (ไม่ลงเวลา) » ดาวน์โหลด
FN102 แบบฟอร์มขอยกเลิกสัญญาเงินยืมทดรองราชการ » ดาวน์โหลด
FN103 แบบฟอร์มขอทำสัญญาเงินยืมทดรองราชการ » ดาวน์โหลด
FN104 รายงานการเดินทางและใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน » ดาวน์โหลด
FN105 รายการขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง (ใบสรุป) » ดาวน์โหลด
FN106.1 แบบรายงานการเดินทางไปราชการ » ดาวน์โหลด
FN106.2 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ต่างประเทศ) » ดาวน์โหลด
FN106.3 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ » ดาวน์โหลด
FN107 ใบเบิกค่าเช่าหมายเลขและค่าใช้บริการโทรศัพท์ » ดาวน์โหลด
FN108 แบบขออนุญาตใช้โทรศัพท์/ทางไกล » ดาวน์โหลด
FN109 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง » ดาวน์โหลด
FN110 ใบมอบฉันทะ » ดาวน์โหลด
FN111 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) » ดาวน์โหลด
FN112 ใบสำคัญรับเงิน » ดาวน์โหลด
FN113 หนังสือมอบฉันทะ (เงินสวัสดิการ) » ดาวน์โหลด
หน้า 1 - 2 จาก 22 รายการหน้า : 1 2 ทั้งหมด


ดาวน์โหลดคู่มือ
ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สสวท. » ดาวน์โหลด
คู่มือแนวปฏิบัติในการขอซื้อขอจ้าง » ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ฝ่ายการคลัง » ดาวน์โหลด
หน้า 1 - 1 จาก 3 รายการหน้า : 1 ทั้งหมด