หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา

ในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้นั้น ผู้บริหารและพนักงานของ สสวท. ได้ร่วมกันระดมความคิดและวิเคราะห์ภาระหน้าที่ตามกฎหมาย ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ และเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร จากนั้นนำเสนอเพื่อการพิจารณาของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามลำดับ

วิสัยทัศน์หรือภาพอนาคตที่ สสวท. มุ่งหมายจะดำเนินการเป็นดังนี้

วิสัยทัศน์ดังกล่าวนี้ สสวท. จะมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยทำหน้าที่หลักเป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการศึกษาค้นคว้าวิจัย พัฒนา ออกแบบ จัดทำต้นแบบและส่งมอบองค์ความรู้ให้กับผู้รับบริการ โดยมีเป้า หมายอยูที่องค์กรการจัดการศึกษาของชาติ สร้างเป็นเครือข่ายการดำเนินงานในระดับต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ให้ได้อย่างทั่วถึงและมีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติภายใต้บริบทของความเป็นไทย ทั้งนี้การทำให้ภารกิจดังกล่าวเป็น จริง จำเป็นต้องดำเนินการโดยมีแนวคิดที่ชัดเจนและครอบคลุมในประเด็นต่อไปนี้

  1. การมองเชิงระบบงาน (Work System) ในการขับเคลื่อนการจัดการการศึกษา ต้องเกิดจากความร่วมมือกันทั้งในระดับนโยบายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ครู นักเรียน กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. การร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยการใช้ขีดความสามารถขององค์กร (Organizational Core Competency) ที่มีความโดดเด่น และมีความแตกต่างกัน มาเสริมแรงเป็น พลังขับเคลื่อนสู่การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาร่วมกัน

สสวท. ได้สำรวจความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้สะท้อนความคิด ให้ข้อเสนอแนะและระบุพฤติกรรมต่างๆ ที่จำเป็นขององค์กรที่ควรจะมี ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ และวิสัยทัศน์ขององค์กร จากความคิดเห็นทั้งหมดเมื่อผ่านการพิจารณาร่วมกันของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายของ สสวท.แล้ว ได้กำหนดเป็นค่านิยมที่สะท้อนถึงพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข นำไปสู่ความสำเร็จ ประกอบด้วยคุณลักษณะที่สำคัญ 5 ด้าน คือ

  1. นวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย พัฒนา เรียนรู้และสร้างสรรค์ (Innovation: I)
  2. ซื่อตรงและเชื่อมั่นในวิชาชีพ (Professionalism: P)
  3. มุ่งมั่น ทุ่มเทสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ (Service Excellence: S)
  4. ร่วมมือ ร่วมใจกันทำงาน (Team Synergy: T)
  5. การมุ่งมั่นใส่ใจในคุณภาพ (Quality: Q)

จากคุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน เมื่อเรียบเรียงและสรุปเป็นค่านิยมขององค์กร จะเป็นดังนี้

ค่านิยมดังกล่าวนี้ จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเกิดความร่วมมือร่วมใจกันทำงานในบริบทของ สสวท. เมื่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในบรรยากาศดังกล่าวจนเป็นกิจวัตรประจำวัน ในที่สุดจะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้

วิสัยทัศน์และค่านิยมของ สสวท. ที่กล่าวมาแล้ว สามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ด้วยแผนภาพ ดังนี้

Go top