หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา

ทีมงานฝ่ายการคลัง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นางจุรีกร ลรรพรัตน์
ส่วนพัสดุ
ส่วนการเงิน
ส่วนบัญชี
งานธุรการ

หัวหน้าส่วนพัสดุ
สมประเสริฐ โพธิ์ปัญญาศักดิ์

หัวหน้าส่วนการเงิน
สมจิตร เจริญทรัพย์

ผู้ชำนาญด้านการเงินและบัญชี
โสภา วงศ์สิโรจน์กุล

ผู้ชำนาญด้านพัสดุ
อรุณี อาจขำ

ผู้ชำนาญด้านพัสดุ
อดิศักดิ์ ถ้อยคำดี

ผู้ชำนาญด้านการเงินและบัญชี
สุภลักษณ์ ชาญวุธ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอาวุโส
สมนึก ทิศหล้า

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปอาวุโส
เฉลิมพล วุฒิเทพบัญชา

เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส
ประกอบ สิทธิสัทธะ

ผู้ชำนาญด้านการเงินและบัญชี
สุรกิจ ทวีพัฒน์ปรีชา

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอาวุโส
สรัญรส คงแก้ว
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ
อรลดา ขำสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอาวุโส
จิตรลัดดาวรรณ ซุยเหลียน

นักวิชาการ
พรเทพ มรรควิบูลย์ชัย
 
 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอาวุโส
กาญจนา ไชยชนะ
   
 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอาวุโส
รัตนา ไชยดวงศรี
   
 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอาวุโส
ธิดาวรรณ อุปพงศ์
   
 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
วรรธนี โกมลหิรัณย์
   
 
ผู้ชำนาญด้านการเงินและบัญชี
กุลกวี ชินสกุลรัตนชัย
   

Go top