หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา

ยุทธศาสตร์ขององค์กร เป็นเสมือนแผนงานที่จะช่วยให้องค์กรมีแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจนเพื่อปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการจัดทำยุทธศาสตร์ ของ สสวท. เริ่มจากการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิเคราะห์และทบทวนผลการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย รวมทั้งระดมแนวคิดจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาจัดทำเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อที่จะนำไปสู่การกำหนดเป็น วิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กรต่อไป

พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 กำหนดให้ สสวท. มีสถานะเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้

  1. ริเริ่ม ดำเนินการ ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้วิธีสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้น การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
  2. ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการค้น คว้าวิจัย ปรับปรุง และจัดทำแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษา
  5. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดทั้งการส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  6. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตาม (1) ถึง (5)

จากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ สสวท. จึงมีภารกิจที่ต้องดำเนินการหลากหลายรูปแบบ เช่น ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน บทบาทในส่วนที่ดำเนินการภายใน สสวท. จะเป็นการวิจัย พัฒนา และริเริ่ม เพื่อให้ได้ผลงานในรูปของต้นแบบ ต้นฉบับหรือองค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งการจัดทำมาตรฐานเพื่อใช้เป็นกรอบของการดำเนินการ จากนั้นจึงเผยแพร่หรือส่งมอบไปยังเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับพันธกิจดังกล่าว โดยคาดหวังว่าผลที่ได้และผลกระทบจะเกิดขึ้นกับตัวนักเรียน ในระดับต่างๆ ซึ่งสรุปเป็นแผนผังแสดงภารกิจของ สสวท. ได้ดังนี้

Go top