หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา

โครงการการจัดทำคู่มือคุณภาพการปฏิบัติงานและการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008
สำหรับการบริหารจัดการระบบของฝ่ายการคลัง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. ชื่อโครงการ โครงการการจัดทำคู่มือคุณภาพการปฏิบัติงานและการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2008 สำหรับการบริหารจัดการระบบของฝ่ายการคลัง สสวท.
 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
  1. นางจุรีกร ลรรพรัตน์ หัวหน้าโครงการ
  2. นางสาวสมจิตร เจริญทรัพย์
  3. นายสมประเสริฐ โพธิ์ปัญญาศักดิ์
  4. นางอรุณี อาจขำ
  5. นายสุรกิจ ทวีพัฒน์ปรีชา
  6. นางสมนึก ทิศหล้า
 3. ลักษณะโครงการ : เป็นโครงการ ใหม่ต่อเนื่อง
 4. สนองพันธกิจ กลยุทธ์และโครงการหลักในแผนแม่บท สสวท. ปี พ.ศ. 2550 - 2554
  พันธกิจที่ 6 พัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการเรียนรู้
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการและการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีแรงจูงใจใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้
  โครงการหลักในแผนแม่บทที่ 2.1 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะความรู้ ทักษะและศักยภาพของ บุคลากรในการปฏิบัติงาน
 5. หลักการและเหตุผล

  มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2008) เป็นมาตรฐานที่มีองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกนำไปใช้อย่างแพร่หลายเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และการดำเนินงานในหน่วยงาน โดยเป็นหลักประกันของการดำเนินงานที่มีคุณภาพ ซึ่งทุกองค์กรสามารถนำไปใช้ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดในประเภทของกิจการและขนาดขององค์กร

  ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2008) เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กร ที่มีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน การดำเนินงานที่เทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล บุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับองค์การ จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจกับระบบการบริหารต่างๆ ที่องค์กรดำเนินการ เพื่อให้มีความสามารถในการทำงาน และการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ในการนี้ฝ่ายการคลังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมาตรฐานระบบคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานของฝ่ายการคลังขึ้น ประกอบกับ เพื่อให้บุคลากรของฝ่ายการคลังได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินงานตามมาตรฐานระบบคุณภาพ และพัฒนาฝ่ายการคลัง ให้มีความเป็นมาตรฐานสากลต่อไป

 6. วัตถุประสงค์
  6.1 เพื่อให้บุคลากรของฝ่ายการคลัง ได้จัดทำระบบคู่มือคุณภาพการปฏิบัติงานและการจัดการมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2008 สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการคลัง
  6.2 เพื่อให้คุณภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายการคลัง เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยการตรวจประเมินรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 7.
 7. เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ
  - จัดระบบการบริหาร
  - จัดทำระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
  - อบรมหลักสูตร “การตรวจติดตามคุณภาพภายใน internal Quality Audit”
  - ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ
  เชิงคุณภาพ
  - คู่มือคุณภาพในการปฏิบัติงานของฝ่ายการคลัง
  - รับใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008
 8. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
  8.1 ดำเนินโครงการได้สำเร็จลุล่วงตามขั้นตอนของกิจกรรม
  8.2 ได้ใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008
 9. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  9.1 แผนการปฏิบัติงาน

  การดำเนินงาน/กิจกรรม เป้าหมายรวม เป้าหมายรายเดือนและระยะเวลาดำเนินการ
  เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
  1. จัดระบบการบริหาร   10%                
  2. จัดทำระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ   30%          
  3. อบรมหลักสูตร “การตรวจติดตามคุณภาพภายใน Internal Quality Audit”   20%                
  4. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ   10%                
  5. ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร   5%                
  6. ตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-Assessment)   5%                
  7. ยื่นคำขอการรับรองจากองค์กรผู้ตรวยประเมิน   5%                  
  8. แก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินเบื้องต้น   5%                
  9. ตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง   5%                
  10. แก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินจริง   5%                
  11. รับใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008                      

  9.2  ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2552 – พฤษภาคม 2553
 10. งบประมาณรวม : 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มีแผนการใช้จ่ายแยกเป็นรายเดือนดังนี้

  รายการ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 รวม
  ม.ค.53 ก.พ.53 มี.ค.53 เม.ย.53 พ.ค.53 มิ.ย.53
  1. จ่ายค่าปรึกษาแนะนำปรับปรุง 50,000     100,000 100,000   250,000
  2  ฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจติดตามคุณภาพภายใน”     100,000       100,000
  รวม 50,000 - 100,000 100,000 100,000 - 350,000
 11. การประเมินผลโครงการ
  ตัวชี้วัดความสำเร็จด้านปริมาณ สามารถดำเนินการได้ตามแผน 100%
  ตัวชี้วัดความสำเร็จด้านคุณภาพ การรับรองระบบคุณภาพจากผู้ตรวจประเมินภายนอก
 12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  ฝ่ายการคลัง สสวท. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือคุณภาพในการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ของ ISO 9001:2008

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประมวลภาพ